Примірне положення про дитячу міську поліклініку (поліклінічне відділення)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 29 листопада 2002 р. N 434 

 

 

Примірне положення
про дитячу міську поліклініку (поліклінічне відділення)

1. Район діяльності поліклініки визначається органами охорони здоров'я відповідно до підпорядкування закладу.

2. Дитяча міська поліклініка може бути самостійним закладом або на правах структурного підрозділу входити до складу міської дитячої лікарні або міської лікарні.

3. До складу дитячої поліклініки входять структурні підрозділи, що затверджені чинними штатними нормативами і складаються з: адміністративно-господарської, лікувально-профілактичної, діагностичної та лабораторної частини, молочної кухні, ліжок денного стаціонару.

4. Перелік приміщень, що пропонуються для дитячої поліклініки:

- адміністративно-господарська частина (в самостійних поліклініках);

- реєстратура;

- фільтр з окремим входом та ізолятор з боксами;

- кабінет інфекційних захворювань;

- кабінети (відділення) лікарів-педіатрів та лікарів-спеціалістів;

- кабінет (відділення) з профілактичної роботи з дітьми (кабінет здорової дитини);

- підлітковий кабінет;

- лікувально-діагностичні кабінети (рентгенівський, фізіотерапевтичний, лікувальної фізкультури, масажу, процедурний, кабінет профілактичних щеплень та інші);

- лабораторія;

- приміщення для денного стаціонару;

- гардероб та інші допоміжні приміщення;

- приміщення для збору та аналізу статистичних даних (комп'ютерний зал);

- приміщення для відпочинку медичного персоналу;

- молочна кухня (роздавальний пункт).

5. Підпорядкованість дитячих поліклінік визначається у встановленому порядку, при цьому дитячі територіальні поліклініки, які є самостійними закладами, підпорядковуються органам охорони здоров'я.

6. Планування діяльності, фінансування, укомплектування штатів, оснащення дитячих поліклінік (відділень) медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та устаткуванням проводиться відповідно до діючих нормативів в установленому порядку.

7. Дитяча поліклініка, як самостійний заклад, користується правами юридичної особи, має штамп, круглу печатку із зазначенням свого найменування.

8. Дитяча міська поліклініка (відділення) веде облік і звітує в порядку, встановленому Держкомстатом України, Міністерством охорони здоров'я України.

9. Самостійну дитячу міську поліклініку очолює головний лікар, який безпосередньо керує всією її діяльністю.

10. Дитячу міську поліклініку, яка входить до складу дитячої міської лікарні або міської лікарні очолює завідувач поліклініки або заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи залежно від числа установлених посад лікарів амбулаторно-поліклінічного прийому.

11. Дитяча поліклініка (поліклінічне відділення лікарні, в тому числі дитячої) є лікувально-профілактичним закладом, що в районі своєї діяльності забезпечує:

11.1. Організацію і проведення комплексу профілактичних заходів щодо охорони здоров'я прикріпленого дитячого населення віком 0 - 18 років.

11.2. Раннє виявлення захворювань, кваліфіковане й у повному обсязі обстеження та лікування хворих дітей.

11.3. Проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання населення, пропаганди здорового способу життя, у тому числі раціонального харчування, посилення рухової активності, боротьби з палінням і іншими шкідливими звичками.

11.4. Надання лікарської та долікарської допомоги удома хворим дітям, що за станом здоров'я і характером захворювання не можуть відвідати поліклініку, організація стаціонарів вдома.

11.5. Своєчасну госпіталізацію осіб, що потребують стаціонарного лікування, з попереднім максимальним обстеженням хворих, відповідно до профілю захворювання.

11.6. Надання в повному обсязі невідкладної медичної допомоги дітям при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках.

11.7. Організацію і проведення диспанцеризації дитячого населення.

11.8. Організацію та проведення комплексу профілактичних заходів серед дитячого населення:

- підпункт 1 пункту 11.8 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 03.04.2008 р. N 177)

- динамічний медичний нагляд за здоровими дітьми;

- проведення профілактичних оглядів та диспансеризації дітей в установленому порядку;

- проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень;

- контроль за роботою молочних кухонь та молочно-роздаткових пунктів;

- проведення просвітницької роботи серед батьків, вчителів, вихователів, дітей щодо здорового способу життя, профілактики захворювань, шкідливих звичок та травматизму.

11.9. Реабілітаційне лікування хворих із залученням лікарів-спеціалістів.

11.10. Направлення дітей на консультації та лікування в лікувально-профілактичних закладах всіх рівнів (за показаннями).

11.11. Динамічне спостереження за станом здоров'я дітей: в тому числі працюючих, учнів професійно-технічних училищ, учнів середніх спеціальних закладів і студентів вищих навчальних закладів, вивчення їхніх умов праці і побуту; здійснення лікувально-оздоровчих заходів.

11.12. Забезпечення протиепідемічних заходів спільно з спеціалістами санітарно-епідеміологічної служби: профілактика інфекційних захворювань, виявлення інфекційних хворих, динамічне спостереження за особами, що були в контакті із заразним хворим і за реконвалесцентами, інформування санітарно-епідеміологічної станції про випадки інфекційних захворювань у встановленому порядку та інше.

11.13. Видачу і продовження листків непрацездатності, інших документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність.

11.14. Відбір і направлення дітей на санаторно-курортне лікування та в оздоровчі табори. Забезпечення дитячих оздоровчих закладів медичними кадрами у встановленому порядку.

11.15. Лікувально-профілактичну роботу у навчальних закладах, в т. ч. у спеціалізованих, які розташовані на території обслуговування.

11.16. Встановлення інвалідності дітям до 16 років та оформлення і подання документів до МСЕКів щодо встановлення інвалідності дітям старше 16 років.

11.17. Забезпечення проведення обов'язкових медичних оглядів дітей будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, притулків для неповнолітніх, інших закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за погодженням з регіональними органами освіти та науки, опіки та піклування, праці та соціальної політики, сім'ї та молоді, опікунами тощо.

11.18. Передачу дітей по досягненні 18-річного віку у амбулаторно-поліклінічну мережу для дорослого населення.

11.19. Забезпечити організацію проведення попередніх медичних оглядів та оформлення медичної документації для первинної постановки юнаків на військовий облік та медичної підготовки їх до призову на військову службу.

11.20. Ведення обліково-звітної документації за формами, встановленими МОЗ, аналіз статистичних даних, що характеризують діяльність поліклініки, зокрема, загальної захворюваності, смертності, інвалідності дитячого населення.

11.21. Залучення громадського активу району для надання допомоги в роботі поліклініки.

11.22. Заходи щодо підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу поліклініки.

 

 

Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям

 
Р. О. Моісеєнко